Dit artikel is vandaag gratis

Zelfrijdende rolcontainers op Schiermonnikoog. Utopie of mogelijkheid?

Schiermonnikoog. Foto: Simon Talsma

De bevoorrading van de horeca op Schiermonnikoog leidt soms tot gevaarlijke verkeerssituaties en vergroot de CO2 uitstoot. Kan de verkeersdruk worden verminderd?

Op Schiermonnikoog worden de achttien eilander horecazaken dagelijks beleverd door meerdere leveranciers die met eigen vrachtwagens naar het eiland komen, soms meerdere keren per dag. De afzet op het eiland is te klein voor een filiaal van een horecagroothandel. De horecaleveranciers rijden ’s ochtends met hun vrachtwagens van de boot, in colonne naar het dorp om hun klanten te voorzien van dagverse en houdbare producten. ’s Middags vertrekken zij weer, vaak met emballage, naar Lauwersoog.

Omdat de hiermee gepaard gaande transportdruk in het dorp tot gevaarlijke situaties kan leiden, hebben de horecaondernemers aangegeven dat het de moeite waard is om te onderzoeken of en hoe deze transportdruk verminderd kan worden. Zodanig, dat de ondernemers niet in hun keuzevrijheden beperkt worden en dat er duurzamere transportbewegingen plaatsvinden. Een uitdagende vraag, die op het juiste moment samenkwam met de Transitieschets Duurzame Mobiliteit Waddeneilanden, waaraan tegelijkertijd op initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee gewerkt is.

Daarnaast speelt tegelijkertijd ook de verdere verzanding van de Waddenzee en het noodzakelijke baggerwerk én de transitie van fossiele scheepvaart naar duurzame scheepvaart.

Zinvol inzicht

Binnen het onderzoek is op basis van joint fact finding een model ontwikkeld dat de kosten en uitstootstructuur van het horecatransport in beeld brengt. Alle stappen in het transportproces van distributiecentrum (dc) naar ondernemer zijn in beeld gebracht. Dit kan een zinvol inzicht geven voor andere Waddeneilanden. Deze stappen zijn onderverdeeld in vier scenario’s:

1. De huidige situatie als referentie;

2. Afladen van rolcontainers van dc-vrachtwagens via een overslagruimte (Hub), met distributie via een lokale distributeur;

3. Afladen van rolcontainers van dc-vrachtwagens via een overslagruimte (Hub) en vervoeren van alleen rolcontainers naar Schiermonnikoog, met distributie van de rolcontainer die zich autonoom voortbeweegt van en naar de boot en naar de horecazaak.

4. Vertrek van zelfrijdende rolcontainers vanuit het dc met als doel de bedrijven op Schiermonnikoog - met alles ertussen.

Op korte en middellange termijn zijn scenario 2 en 3 de meest realistische scenario’s omwille van praktische uitvoerbaarheid. Scenario 4 is een verstrekkend toekomstscenario –en is alleen ter informatie meegegeven.

De stap van scenario 1 naar scenario 2 laat een halvering van kosten zien, en de stop van 2 naar 3 weer een halvering daarvan. Daarnaast kan een forse CO2-reductie gerealiseerd worden.

Bij de uitwerking van scenario’s 2 en 3 is erop gelet dat beiden inpasbaar zijn in bedrijfsprocessen bij dc’s en bij horecaondernemers. Zelfrijdende rolcontainers zijn goedkoper in aanschaf en exploitatie dan de huidige situatie, en zij zijn bovendien schoner dan interne verbrandingsmotoren.

Toekomst of wensdenken

Maar is het toekomst of wensdenken? Gaandeweg het onderzoek steeg het enthousiasme dat het zo maar eens werkelijkheid zou kunnen worden, waarbij het van belang is dat de zelfrijdende rolcontainers:

· Altijd, gecontroleerd onder volle last de boot op en af kunnen;

· Altijd kunnen rijden als de boot vaart;

· Veilig zijn voor andere verkeersdeelnemers;

· Toegelaten worden op de openbare wegen;

· Begeleid worden door een verkeersleider;

Uit het onderzoek blijkt het volgende:

· Er is winst te behalen in reductie van het aantal vervoersbewegingen en de beperking van tonnages;

· De te realiseren reductie in CO2 is aanzienlijk;

· Technisch is het omzetten van fossiel naar elektrisch te doen;

· Er is fysieke noodzaak vanwege de verzanding van het wad;

· Er is financieel voordeel te realiseren in de gehele keten, maar het betekent veel verandering t.o.v. van de dagelijkse praktijk van het persoonlijke contact en het serviceniveau ‘tot in het magazijn’.

De mogelijkheden zijn aanwezig, de urgentie wordt gevoeld en de energie is er om er met een vervolg aan de slag te gaan. Wat er daadwerkelijk van de grond gaat komen, zal in de komende periode gaan blijken. Hopelijk weten de partijen elkaar dankzij dit onderzoek te vinden, en wie weet rijden er in de toekomst zelfrijdende rolcontainers op Schiermonnikoog rond.

Arjan Schoemaker is eigenaar van Buro Biest. Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van de Waddenacademie.

Nieuws

menu