2 resultaten voor opinie-belang-europa-foar-fryslan-is-grut
Michel Pauluis (met pet) gaf afgelopen maart een rondleiding over de tuin van Ús Hof tijdens een buurtmarktbijeenkomst van voedselcoöperatie Ús Iten.

De iene mienskip is de oare net. It is tiid foar restauraasje: mienskip as konkrete solidariteit yn it neistribjen fan dielde dreamen | Essay Abe de Vries

In tophit yn it dielde jargon fan polityk bestjoer en kultureel ûndernimmerskip is al in moai skoft it wurd ‘mienskip’. It gebrûk en de feroarjende, hieltyd abstraktere betsjutting derfan yn ’e rin fan ’e jierren sizze wat oer it demokratysk tekoart. Tiid foar restauraasje: mienskip as konkrete solidariteit yn it neistribjen fan dielde dreamen.
Vertaalprogramma van Google heeft de Friese taal opgenomen.

Opiny: It wûnderlike gûcheljen mei Fryske sifers

Hoe’t it derfoar stiet mei de Fryske taal is in polityk gefoelige kwesty. De lêste tiid liket it glês heal fol – yn de publisiteit alteast. Sels as it CBS meldt dat mar 39,6 prosint fan de Friezen thús Frysk praat. Hoe kin dat?
Dit waren alle resultaten.
menu