Broers Galama kappen nog niet met ljeppen

In Burgum wordt het fierljepseizoen zaterdag afgesloten met de Nederlandse kampioenschappen. De afsluiting van een bijzonder seizoen. Met Ysbrand, maar zonder Oane Galama. Maar de broers gaan nog lang niet kappen met fierljeppen.

De broers Ysbrand en Oane (r) Galama denken nog even niet aan kappen met fierljeppen. Foto: Simon Bleeker

De broers Ysbrand en Oane (r) Galama denken nog even niet aan kappen met fierljeppen. Foto: Simon Bleeker

Ysbrand Galama leeft ontspannen toe naar het kampioenschap. Een wijze les van een teleurstellend verlopen FK in Winsum, ruim anderhalve week geleden alweer. Maar dat geldt voor de beide 35-jarige broers, die via een totaal verschillend aanlooptraject de titelstrijd bereiken en geen rol van betekenis spelen. Het kost Oane Galama, die begin dit jaar terugkeert uit Nieuw Zeeland, zelfs zijn plaats op het NK. ,,Ik bin reserve. As ien ôfseit dan doch ik graach mei.”

De sport heeft de broers nog altijd in de greep en laten als pure liefhebbers hun plezier niet beïnvloeden door winst of verlies. Het is bijna een levenswijsheid geworden, waarbij Oane, die als zzp’er tegenwoordig met zijn vrouw Renske en dochter Anouska in Hilaard woont, diepzinnig uit de hoek kan komen. ,,It sit faak yn lytse dinkjes. Dan slagget it krekt net. Ast ûntspannen springst is it supermaklik, mar it is net maklik ûntspannen te springen. Mar ik wie bliid dat wy wer springe koene. Sa is it wol.”

Dat was Ysbrand ook. Terugkijkend op het seizoen, waarin hij de helft (5) van de wedstrijden wint, kan hij alleen maar tevreden zijn. ,,As se sein hiene ‘do springst dit seizoen in klassemint rekôr en in nij pr, mar do wurdst gjin Frysk kampioen’, dan hie ik dêr sa foar tekene.” Met een verste afstand van 21,53 meter, winnaar van de zelf ontworpen leiderstrui en drie sprongen over de 21 meter was de in Workum woonachtige Ysbrand de te kloppen man. ,,It seizoen hie eins al west, foar wat it wurdich wie. We hawwe yn ús karriêre faker net wûn, as wûn. Mar we hiene alles al in kear berikt; de wille wie der foar it FK wat fan ôf.” Het past ook bij de sport. ,,De oergongsklasse eksellearre en gjin inkelde topklasser kaam deroan ta. Dan wurdt it in apart FK. It is ek moai dat de nije generaasje yn ’e finale stiet”, vindt Oane.

Met plezier

Na het FK, dat met drie titels voor de afdeling It Heidenskip desondanks goed verloopt (Ysbrand: ,,Je moatte eins as ôfdieling ek wol trije of fjouwer titels pakke”), gaat de knop om. Even geen fierljeppen om het in de week voor het NK weer op te pakken. Met plezier. ,,It resultaat is wol in gefolch fan dat je der wille oan ha. Ik ha ek wolris sprongen doe’t ik gjin sin hie en dan gie it ek net”, zegt Ysbrand.

Plezier is het toverwoord voor de broers, die beiden een hernia hebben gehad, als het gaat om fierljeppen. ,,Sommige ljeppers fergapje him derop wat de wearde is. Dat is dochs de wei der nei ta. Trainen fyn ik it aldermoaiste”, zegt Ysbrand. En zijn broer voegt daar aan toe: ,,It berikken fan it doel is de ultime beleanning. By it fierljeppen is dat dreech te keppeljen oan in bepaalde wedstriid. De persoanlike dingen en alles deromhinne bliuwe dy faak bij. Dat is de wearde fan ’e sport. De kik fan in goeie sprong bliuwt dy ek wol by, mar wat is de wearde dêrfan?”

Wy ha it totale belibben meikrigen fan it earste ljipaai oant en mei it Frysk kampioenskip

,,Ik ha tsien jier trainer west en ik sjoch se noch hieltyd as pupil. Ik fyn it aardich dat se fier springe. En as se winne, dan win ik ek in bytsje. Sa fielt it wol” , bekent Oane. ,,It is moai dat se der aardichheid yn hawwe en dat je dat oerbrocht ha. Want it is moai datst ien helpen kinst syn doelen te behellen. Dat is gewoan weardefol.” Dat vindt Ysbrand ook. ,,Dyn sosjale netwurk wurd grutter troch it ljeppen. Ast allinnich komst foar in fiere sprong, dan ferliest allinnich mar.”

Bang dat het fierljepen zal verdwijnen uit It Heidenskip, zijn de twee niet. ,,Fierljeppen is sa fanselssprekkend as de swiertekrêft. Je ha op de legere skoalle gymnastyk op dat terrein en elkenien sjocht it.” ,,Der sitte safolle eleminten yn by it ljeppen dêr’t je in traine kinne en better wurde kinne, lykas atletyk en gymnastyk. Der binne net sa’n soad sporten dy’t sa kompleks binne”, vindt Oane. ,,It is wol in sport mei takomst. Ik hoopje dat de sport suver bliuwt. De sport moat harren ûntwikkelen troch de ljepper en net troch oare saken te feroaren.”

De broers denken voorlopig nog niet aan stoppen. En waarom zouden ze ook, zegt Oane. ,,Do hast ûnderfining en rûtine nedich en in hiel soad krêft. Dan kinst it hiel lang dwaan, ast mar fit bliuwst en wille hast.” Want hij heeft na zijn instapseizoen grote plannen. ,,It wie in jier om der wat yn te kommen. En dan yn de winter oan ’e slach. Mar wol mei it idee om folgjend jier om de titel te striden mei Ysbrand. Want as Ysbrand it FK net wint, dan win ik it.”

Samen Sterk

Samen staan ze sterk. Dat is altijd zo geweest. ,,Ysbrand is foar my in earlike helper en konkurrint. En do makkest elkoar better.” En je hebt twee kansen om te winnen. ,,It wie aardiger en we ha in soad oan inoar hân. En doe’t Oane Frysk kampioen waard, fielde dat foar my ek as wy in doel berikt hiene. Al ha ’k it letter sels ek nochris in kear wûn”, zegt Ysbrand, die drie jaar geleden door een tip van Oane bij trainer Jan Hospes terecht komt.

Dat heeft hem absoluut geholpen. ,,Neist trainen ha we in soad praat oer it libben. Hoe’t je as persoan groeie kinne en dan ek as ljepper groeist. It is in mear psychologyske oanpak fan wedstriden. Dat heart der ek wol in bytsje by. Do bist wat âlder wurde. Je krije mear ûnderfining en dertroch sjochst oars tsjin de sport oan.” En daar heeft Ysbrand baat bij gehad, want tot twee keer toe verbeterde hij de laatste twee jaar zijn pr. ,,De grutste winst is dat ik gewoan oan it fier-ljeppen bin. Do bist mei it spultsje dwaande. Dat wie dochs echt in doelstelling en dat is slagge.”

Emotiespringers

En als ze ooit besluiten te stoppen, dan willen ze herinnerd worden als emotiespringers. ,,Of dy lju die op lettere leeftyd noch Frysk kampioen wurden binne”, zegt Ysbrand gekscherend. ,,Minsken dy’t kontakt hiene mei it publyk, mar ek goeie sporters. Wy binne echte Friezen en ha it totale belibben meikrigen fan it earste ljipaai oant en mei it Frysk kampioenskip.”

Oane gaat iets verder. ,,Om in man fan wearde te wurden en net fan súkses. Dat is wol de hiele essinsje fan it ljeppen. Want winne makket net it súkses.”

Jeugd geniet volop van strijd om Friese fierljeptitels

Voor de achtste keer op rij was IJlst zaterdagochtend het toneel van de Friese fierljepkampioenschappen voor jeugd. Maar waar de talenten van de organiserende vereniging een paar jaar geleden nog onderling de buit verdeelden, gingen de titels ditmaal naar andere clubs.

Nieuws

menu