De flow van Steven Koster uit Tzum is elk compleet partuur te machtig op de 119e editie van de Freule in Wommels

Het PC-debuut van Steven Koster op het Sjûkelân duurde een week eerder welgeteld één omloop. Gisteren overleefde hij in Wommels met zijn maten Robin Benders en schooljongen Jorrit Palma alle zes omlopen op de 119e editie van de Freule, waarna het trio hun namen met gouden letters liet bijschrijven. Bovendien zorgden ze voor een vette primeur, want het was de eerste keer in de historie dat de afdeling Wêz Wis Tsjom de klassieker voor jongens tot achttien jaar won en dat zorgde voor doldwaze taferelen.

Steven Koster en Robin Palma (l) uit Tzum hebben gisteren met hun derde maat Robin Benders kaatsgeschiedenis geschreven door in Wommels de 119e editie van de Freulepartij te winnen.

Steven Koster en Robin Palma (l) uit Tzum hebben gisteren met hun derde maat Robin Benders kaatsgeschiedenis geschreven door in Wommels de 119e editie van de Freulepartij te winnen. Foto: Henk Jan Dijks

Het was gisteren in Wommels het verhaal van de opslager uit Tzum, die ook in het perk van wanten weet en bijna driekwart van dat territorium voor zijn rekening nam. Zonder te verzaken, al gaat zo’n Freulpartij van a tot z niet in de kouwe kleren zitten. Dat ondervond hij in de finale tegen het favoriete partuur van De twa doarpen uit Jellum-Bears. Wiebe Siemen Leenstra (Hilaard), Harold de Boer (Jellum) en Jelmer Miedema (Goutum) leken na het zilver van 2020 hard op weg om de gemiste kans van destijds te vergulden.

Woordenboek

Zeker toen Steven Koster bij een 1-3 en 4-2 achterstand gestrekt ging en naar zijn hamstring greep. ,,Ik tocht op dat stuit, dit wurdt in twadde priis”, bekende hij na afloop, al komt opgeven in zijn woordenboek niet voor. ,,Ik sei op in gegeven momint tsjin Robin (Benders. BK): myn hiele lichem is op. Ik ha oeral kramp en kin net mear rinne. Mar dizze partij is foar ús!” Dat bleek, want het trio uit Tzum knokte zich terug en kwam op 5-5 en 2-0 voor het eerst in de finale op voorsprong; de opmaat voor de historische zege.

Want het was duidelijk dat de flow waarin Steven Koster gisteren verkeerde elk partuur, hoe compleet ook, te machtig was. En dat was ook voor vader en coach Johan Koster een prettige constatering. ,,Myn heit hat fan jongs ôf oan altyd foar my klearstean mei it keatsen. Dizze winst komt ek foar fyftich prosint op syn konto.” Waarbij hij natuurlijk ook dank verschuldigd was aan zijn beide maten. ,,Ik krige kramp en myn maten wiene geweldich. Dit is de earste Freulewinst foar Tsjom. Histoarysk. Ik bin hjirre sa bliid mei.”

Druiven zuur

Voor het trio van Jellum-Bears waren de druiven opnieuw zuur. Na de tweede prijs van vorig jaar achter Dronryp, was ditmaal Tzum te sterk. En dat deed pijn, erkende Wiebe Siemen Leenstra. ,,It is net te leauwen. Wy stiene 4 om 1 foar en it gie sa moai. Dan kin je it útmeitsje en dan giet sa’n bal krekt foarby. Hielendal sûnde”, vertelde Leenstra, die vanwege werk en voetbal overweegt om te stoppen en graag afscheid had willen nemen met de hoofdprijs, een gouden klokje. ,,Dit wie noch stommer as foarich jier.”

Maar gedane zaken nemen geen keer en de kans om het recht te zetten is er niet meer, want de houdbaarheidsdatum van het ‘jongen zijn’ is voorbij. Het trio van Jellum-Bears won twee jaar geleden in eigen dorp als één van de eerste afdelingsoverwinningen de Revanche van de Freulepartij. ,,We hiene it hjoed gewoan sels útmeitsje moatten. Ik haw der gjin ferklearring foar. Yn it lêste earst, dan geane der op 5-5 nochris twa boppe. Dan sakket dy de moed dy wol in bytsje yn ‘e skuon”, bekende Leenstra, die respect had voor de strijdbaarheid van Koster c.s. ,,Hy wie blessearre en doe stie hy der ynienen ek wer. Mar hy hat goed keatst.”

Voor de kiezen

Dat gold ook voor de roodhemden uit Jellum-Bears, die het op de 119e editie van de Freule behoorlijk voor de kiezen kregen. Ze zegevierden weliswaar in drie van de laatste afdelingspartijen en in twee daarvan rekende het trio af met de formatie van Niawier, Metslawier en Oosternijkerk. En daarna volgden ook pittige klusjes met Berltsum, Bitgum en Witmarsum. Wêz Wis Tsjom, dat in punten (60 om 74) royaal de betere was, was een halte te ver voor de favoriet. ,,Foarich jier wie it 5-2 en no 5 gelyk. Mar it risseltaat is it selde. Wy binne wer twadde en it is net leuk sa.”

,,Ast sjochst wat foar in seizoen we hân hawwe. Wy kinne fan elkenien winne, mar it moat altyd noch wol gebeure”, realiseerde Harold de Boer zich na afloop. De verloren finale speelde volgens de voorinse van Jellum-Bears dit jaar geen parten bij het trio. ,,Ik hie tusken de partijen yn wol wat lêst fan senuwen, mar fielde gjin druk fan foarich jier. Mar je wolle graach dat gouden klokje winne.”

Dat stond ook Yoram Elzinga met Bolsward voor ogen, nadat een kleine maand geleden in Bitgum de Jongensbond was gewonnen, maar die missie strandde in de halve finale tegen de latere winnaars. ,,Heel jammer. We gingen voor de dubbel en waren er dichtbij. We hebben goed gekaatst, maar hebben het op kleine dingetjes laten liggen”, zei de aanvoerder van Bolsward, die in de halve finale na een 1-3 voorsprong op 3-3 een krampaanval kreeg. ,,Dat hadden we op dat moment net even nodig, maar het heeft ons niet geholpen.”