Fiif minuten mei Tjisse Steenstra | Myn momint

Redakteuren fan it Friesch Dagblad fertelle yn de lêste wike fan it jier oer harren momint fan 2022. Edward Jorna sjocht werom op de PC en it keningskip fan Tjisse Steenstra.

3 augustus 2022. Tjisse Steenstra, 29 jier en ynwenner fan Bitgummole, is de kening fan de 169e PC.

3 augustus 2022. Tjisse Steenstra, 29 jier en ynwenner fan Bitgummole, is de kening fan de 169e PC. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

As jo op de fyfde woansdei fan july as stikjesskriuwer langer as twa tellen mei de nijbakken kening fan de PC prate wolle - en him dêrby ek noch djip yn de eagen sjen - dan moatte je geduldich dwaan. Famylje, freonen, goekunde, kollega-keatsers, doarpsgenoaten en oar keatsfolk: lit se mar foargean. Want se rinne oer je hinne as soene je dêr net stean om jo wurk te dwaan.

Nieuws

menu