Oane Galama, Marrit van der Wal en Douwe Abma springen in Burgum koninklijk bij Keningsljeppen

Nadat de fierljeppers het vorig seizoen vanwege de corona en de late seizoensstart moesten doen zonder het Keningsljeppen, is de koninklijke fierljepfamilie zaterdag weer uitgebreid met een nieuw lid; prins Douwe Abma. Met een verpletterend nieuw persoonlijk record van 18.63 meter pakte de zestienjarige ljepper uit Hommerts zijn eerste grote prijs. Samen met koning Oane Galama en koningin Marrit van de Wal besteeg hij in Burgum de fierljeptroon.

Koning Oane Galama (21.04 m), koningin Marrit van der Wal (15.80 m) en prins Douwe Abma (18.63 m). (vanaf links) krijgen in het zandbed in Burgum een koninklijke huldiging.

Koning Oane Galama (21.04 m), koningin Marrit van der Wal (15.80 m) en prins Douwe Abma (18.63 m). (vanaf links) krijgen in het zandbed in Burgum een koninklijke huldiging. Foto: Dijks Fotografie/Anne Waterlander

De oomzegger van Rimmer Abma (‘In folle neef fan myn heit en hy is troud mei de suster fan myn mem’) kon na afloop zijn geluk niet op. ,,Hy hat my it fierljepfirus besoarge. Hy hie in klimpeal yn de tún en ast foar it earst de top rekke, dan krigest twa euro. It wie al gau dúdlik dat ik fierljeppe soe”, zei Douwe Abma, die in zijn eerste finalesprong met 18.63 meter de concurrentie naar huis sprong. Een verbetering van zijn pr (17,51) met ruim een meter.

,,Dit wie in grutte ferrassing. Ik hie als doel steld om it persoanlik rekôr fan myn omke Rimmer te ferbetterjen. Dat bin ik dus no foarby en dêr bin ik hiel bliid mei. No bin ik de bêste Abma yn de famylje”, vertelde hij zonder enige gene. Want van zijn bescheiden voorkomen op de barte is op de vaste wal weinig meer over. ,,Foar de finale hie ’k al it gefoel, ik sil achttjin meter springe; hjoed is de dei. Ik ha in echte priis, ik bin no prins Douwe.”

Maar het dagdromen bij de invallende duisternis maakte al snel plaats voor nieuwe snode plannen, want over vier weken is op dezelfde locatie in Burgum het NK en twee weken daarvoor in Winsum het FK. ,,Fries kampioen wurde, dat is myn grutte dream. Dat wol ik ea berikke. Nederlâns kampioen wurde is boanus. En dizze akkommodaasje leit my wol. In soad ljeppers sitte wat te kwakkeljen mei de oanrin. Gewoan it ferstân op nul en springe.”

Maar niet iedereen staat er zo luchtig in, erkent Marrit van der Wal, die voor de vijfde keer werd gekroond tot koningin, nadat Sigrid Bokma de afgelopen twee keer de titel nog opeiste. ,,Dit hat altyd wol wat myn wedstriid west. Ik wit net wêrom, al haw ik net altyd in top-sprong”, zei Van der Wal die in de wedstrijd tot een afstand van 17.02 meter kwam. ,,Ik wol gewoan lekker springe en seach der wat tsjinoan. De loop is in bytsje oars en it gong de lêste tiid krekt sa lekker. Dat woe ik graach fêsthâlde. Mar as ik der net te folle oer neitink, dan giet it wol.”

Met een afstand van 15.80 meter hield ze in de finale, waarin iedereen weer op nul begon, net achttien centimeter over om Bokma voor te blijven. ,,It nivo wie knijterheech en elkenien knalde oer de fyftjin meter hinne”, vond ook Bokma. Maureen Poiesz liep, niet voor het eerst in Burgum, een enkelblessure op en dat was het signaal voor Van der Wal om haar laatste finalesprong en die als koningin met de Friese vlag in top aan zich voorbij te laten gaan. ,,Ik fûn it sânbêd te hurd en as it net hoecht dan sparje ik mysels dêrmei. It sânbêd is hjirre altyd hurd en dat ha ’k oanjûn.”

Bij de senioren werd Oane Galama na 2013 en 2015 voor de derde keer gekroond als koning. Hij bereikte als nummer 4 de finale, maar daarin passeerde hij voor het eerst dit seizoen de 21-meter grens (21.04). ,, It is de earste fan it seizoen en it is moai datst ‘m sels makkest”, zei Galama. ,,Ik hie wat muoite mei de rjochte koers. Uteinlik mei net in hiele geweldige ynsprong pakst dochs in moaie ôfstân. It hie better kinnen, mar it resultaat is moai; de progresje is der. It is hartstikke lekker dat foarm deroan komt en datst de befêstiging mei in ôfstân krijst”, vond Galama.

Bang dat iemand hem in de eindstrijd, met Freark Kramer vanuit de tweede klasse (19.76), maar zonder Nard Brandsma en titelverdediger Sytze Bokma, in de resterende acht sprongen voorbij zou gaan was Oana Galama niet. ,,Dat skeelde dochs twa potinsjele kandidaten. It wie yn de breedte net hiel sterk. Do kinst hjirre wol fier, mar dan moatst wol rjocht oer. Dat wie by de measten net sa maklik. Mar as ien it dwaan koe, dan wie it Ysbrand en dat fyn ik hiel prima. Dêr ha ’k ek gjin muoite mei”, bekende hij. ,,Freed giet it wer om de liederstrui. Ik ha einlik wat te min dien, mar genôch om de doar iepen en it spannend te hâlden. Dat makket it dochs wol aardich.”


Keningsljeppen, senioren : 1. Oane Galama (Hilaard) 21.04, 2. Freark Kramer (It Heidenskip) 19.26, 3. Jan Teade Nauta (IJlst) 14.66. 1. Dames: 1. Marrit van der Wal (It Heidenskip) 15,80, 2. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 15.62, 3. Hanneke Westert (Sneek) 15.20, 4. Maureen Poiesz (Sneek) 14.86. Jongens: 1. Douwe Abma (Hommerts) 18.63, 2. Michiel Zijlstra (Oosthem) 15.55, 3. Arend Veenstra (Surhuizum) 13.55. Fryske Fierljep Kompetysje 2021, Burgum, senioren: 1. Ysbrand Galama (Workum) 20.04, 2. Jan Teade Nauta 19.55, 3. Oane Galama 19.39, 4. Rutger Piersma (Koudum) 19.14, 5. Sytze Bokma (Hindeloopen) 19.04. Junioren : 1. Wisse Broekstra (Tzummarum) 18.75, 2. Wytse Steensma (Joure) 18.49, 3. Rutger Haanstra (Uit Heidenskip) 18.42. Jongens: 1. Arend Veenstra 17.20. 2. Douwe Abma 16.43, 3. Michiel Zijlstra 16.25. Dames: 1. Marrit van der Wal 1702, 2. Sigrid Bokma 16.02, 3. Maureen Poiesz 15.60. Meisjes: 1. Hanneke Westert 15.81, 2. Hilde van der Weij (Sint Jacobiparochie) 14.61, 3. Lisse van der Knaap (IJlst) 14.44.