De geblesseerde libero Geldou de Boer van Friso Sneek gelooft nog steeds in het kampioenschap voor de volleybalsters

Geldou de Boer komt dit seizoen vanwege een scheurtje in de meniscus niet meer in actie voor Friso Sneek. Desondanks gelooft de 26-jarige libero nog steeds in een kampioenschap voor de Sneker volleybalsters.

Geldou de Boer geconcentreerd in actie in haar rol als libero met coach Harry van den Brink (l) op de achtergrond.

Geldou de Boer geconcentreerd in actie in haar rol als libero met coach Harry van den Brink (l) op de achtergrond. Foto: Simon Bleeker

Ze kreeg vrijdag de uitslag van de mri-scan, waaruit naar voren kwam dat er een scheurtje in de meniscus zit. ,,It hat lang duorre, al hie ik wol it idee dat der wat stikken wie. Yn it sikehûs sil in sjirurch it beoardielje en dan tink ik dat der in sjochoperaasje folgje sil”, zegt De Boer. ,,Ik gean der net fan út dat ik dit seizoen noch yn aksje kom. Of der moat in wûnder barre. It is soer om fan’e bûtenkant ôf tasjen te moatten.”