‘Kantelje’, ‘koart dekke’ of ‘tink om dy lange’ of een Friese naam voor de eigen club: hoe Friestalig is het Friese voetbal?

Penalty, corner, goal, pass, tackle. Het voetbal is doorspekt met Engelse woorden. Geen wonder: Engeland is de bakermat van het voetbal. Maar dit is wél Fryslân! In deel 5 van de Canon van het Friese voetbal daarom de vraag: hoe Friestalig is het Friese voetbal?

De boeren van de Flieterpen (Ginnum, Jannum, Reitsum en Lichtaard) dragen FC Birdaard een warm hart toe.

De boeren van de Flieterpen (Ginnum, Jannum, Reitsum en Lichtaard) dragen FC Birdaard een warm hart toe. Foto: Jan Spoelstra

‘It winterhealjier stier foar de doar, en it bistjûr kin mei ien kear yn ‘e moanne gearkomste net mear ta. De spilers fan alle alvetallen binne sneons yn ‘e skrep om de ear fan S.D.S. heech to hâlden. It publyk stiet roun de linen, yn ien wurd: aktiviteit. As der ien forieniging yn Hennaerderadiel warber is, is it S.D.S.’

Nieuws

menu