Het toverwoord in elke sport is zelfvertrouwen. Hoe opslager Gert-Anne van der Bos uit Mantgum een kroon zet op zijn herstelde status

KV Foarút uit Marsum heeft al jaren de traditie om de formules vrije formatie en door-elkaar-loten bij toerbeurt te houden. Zondag zorgde het lot voor een gemengd gezelschap in de eindstrijd. De gevestigde orde van Gert-Anne van der Bos en Dylan Drent aan de ene kant met als derde man Willem Heeringa. Aan de andere kant Erwin Zijlstra die met zijn maten Peter van Zuiden en Hyltje Bosma toch min of meer verrassend de finale haalden.

De twee hoofdrolspelers in Marsum. Links Dylan Drent die zich zeker weet van de winst van het klassement en rechts Gert-Anne van der Bos, die gisteren meer dan meesterlijk opsloeg.

De twee hoofdrolspelers in Marsum. Links Dylan Drent die zich zeker weet van de winst van het klassement en rechts Gert-Anne van der Bos, die gisteren meer dan meesterlijk opsloeg. Foto: Anne Waterlander

Van Zuiden en Bosma zijn bepaald geen vaste gasten in een eindstrijd, hoewel Bosma aan het einde van het kaatsseizoen nog weleens voor een verrassing wil zorgen. Van Zuiden werd ook dit jaar enkele weken geplaagd door een liesblessure zodat het voor de in Marsum fit ogende Bolswarder wel prettig was om weer eens om de kransen te strijden.

Aan de andere kant stond een wel erg gedreven Drent die in zijn ijver om toch maar vooral te winnen in Marsum af en toe zichzelf dreigde voorbij te lopen. Want het algemeen puntenklassement stond voor de Harlinger op het spel. En tijdens de finale bijna op het voorhoofd gebrand zodat Van der Bos hem even moest vermanen.

Wegens succes verlengd

En opnieuw was de flegmatieke Heeringa gekoppeld aan Drent. In Makkum een succes, en wegens succes verlengd in Marsum. Zij het in een iets onrustiger samenwerking dan in het vissersdorp. Dat had zijn reden, want normaal gesproken kun je Heeringa meenemen als het om een kaatsmarathon gaat. Gelijkmatig en degelijk, je hoeft nooit een rekenmachine mee te nemen om de missers bij te houden.

Bij drie eersten gelijk nam Drent de opslag over van Heeringa. Ongebruikelijk, maar na afloop bleek een doorgeslagen hand van Heeringa de reden. Nu dient gezegd te worden dat Drent die taak naar behoren overnam zoals hij ook vaak even tactisch in het perk wisselde.

Belangrijker nog was echter het gif van Van der Bos op het moment dat de zes aan de telegraaf hing. Op 3-2 en 0-6 een treffer, op 3-3 en 6-6 weer een treffer en vervolgens op 4-3 en 6-0. Op 5-3 en 4-6 dwong Van der Bos eerst Zijlstra tot een kwaadslag om vervolgens het in stijl af te maken op 6-6 met een zitbal.

Daarmee zette Van der Bos de kroon op zijn herstelde status. Een victorie die begon in Witmarsum en een onvergetelijk vervolg kreeg op de PC. Van der Bos was weer de gevreesde opslager die hem ooit veel roem gaf en geeft. ,,It fljocht der lekker út, en as je yn de rol sitte dan slagget it ek op de seis.”

Het toverwoord in elke sport is zelfvertrouwen. Hoe groot je status ook was, je kunt niet ongestraft jarenlang op die spreekwoordelijke tweede viool spelen als je gewend bent dat te doen op een Stradivarius als eerste violist.

Te vaak moest Van der Bos in voorgaande jaren ‘in dienst van het team’ de bal op de zes aan maat Tjisse Steenstra overlaten. Dat heeft veel opgeleverd aan de ene kant, kijk naar het aantal eerste prijzen in die jaren. Maar de keerzijde was dat Van der Bos ook de tol moest betalen voor die lauweren.

Met als kanttekening dat ook Steenstra dit jaar de tol betaalt voor die tropenjaren. In het geval van Van der Bos kun je het vergelijken met de golfslag tegen een duin. Telkens brokkelt er een beetje zand af zonder dat het altijd waarneembaar is. Het is een voorbeeld van hoe het zelfvertrouwen langzaam maar zeker afbrokkelde bij Van der Bos.

‘Wol efkes normaal dwaan’

,,Je doarre wer fol op te slaan, fansels fleant der wolris ien bûten mar dat heart ek by myn opslach. In soad risiko, in draaiende bal. It ferskil is no dat ik der net oars fan wurd as der ien neist it perk falt.” En in Marsum natuurlijk de stimulerende kreten van Drent. ‘Dat is pas opslaan maat!’ Ook al erkent ook Van der Bos dat de Harlinger af en toe te veel op het winnen van dat puntenklassement gericht was. ,,Ik sei tsjin Dylan: ‘Moatst wol even normaal dwaan, dat klassemint is leuk, mar wol keatsen bliuwe’.”

Het is begrijpelijk dat Drent zo graag dit jaar dat klassement wil winnen. Want met slechts de Bond als afdelingspartij op het programma is dit natuurlijk de kans. Want Drent haalt te weinig punten op een afdelingspartij. Van der Bos vindt het om die reden ook niet eerlijk, ,,Marten hat njoggen punten minder helle, bylotte yn Makkum en bylotte op de Rengers en dan noch trije punten op de Bond.”

Bergsma was trouwens innig in zijn omhelzing van zijn vrije formatiemaat na afloop. De innigheid van het gunnen en dat is ook wat waard. Drent heeft het scenario op de Oldehovepartij van komende zondag al in zijn hoofd, met een lach: ,,Dan loot ik bij Marten, dan kan hij me ook niet meer inhalen.”


Prijswinnaars: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Willem Heeringa (Tzummarum); 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Hyltje Bosma (Makkum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Johannes van der Veen (Sexbierum), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole).


Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, Bauke Dijkstra en Patrick Scheepstra - 2. Remmelt Bouma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong 1-5 en 6-6, 3. Marten Bergsma, René de Haan en Menno van Zwieten - 4. Gert-Anne van der Bos, Dylan Drent en Willem Heeringa 1-5 en 0-6, 5. André van Dellen, Jelte Visser en Gjalt Sjirk de Groot - 6. Lieuwe van der Werff, Taeke Triemstra en Riemer Hoekstra 5-2 en 6-0, 7. Peter van Zuiden, Hyltje Bosma en Erwin Zijlstra - 8. Enno Kingma, Kevin Jordi Hiemstra en Hendrik Kootstra 5-5 en 6-4, 9. Johannes van der Veen, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar - 10. Paul Dijkstra, Kees van der Schoot en Thomas van Zuiden 5-4 en 6-0. Tweede omloop: 2. Remmelt Bouma c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 4-6, 5. André van Dellen c.s. - 7. Peter van Zuiden c.s. 1-5 en 0-6, 9. Johannes van der Veen c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Johannes van der Veen c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 0-6, 7. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Finale: 7. Peter van Zuiden c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6.