Nu de eerste kaats- en fierljepwedstrijden (voor de jeugd) erop zitten, is de Friese sportzomer echt begonnen

Een zwaluw maakt geen zomer. Maar als de kaatsers en fierljeppers weer uit hun winterslaap komen, begint het er verdacht veel op te lijken. Nog een paar weken en dan mogen de toppers in beide Friese sporten weer los, zaterdag was het al de beurt aan de jeugd.

Sfeerbeeld van de eerste fierljepwedstrijd voor jeugd in Buitenpost.

Sfeerbeeld van de eerste fierljepwedstrijd voor jeugd in Buitenpost. Foto: Henk Jan Dijks

Het is een drukte van belang op het parkeerterrein aan de Jeltingalaan in Buitenpost, dat ondanks het vroege tijdstip – negen uur – al behoorlijk vol begint te raken. Ouders rijden net als een week eerder af en aan om hun kroost voor de Regio Cup bij het veld van de plaatselijke voetbalvereniging af te zetten. Maar wie goed kijkt, ziet ook kinderen een ander pad volgen. Uitmondend op het aangrenzende fierljepterrein.

Daar wordt voor het eerst dit jaar weer in wedstrijdverband gesprongen. Niet door de eerste-, tweede- en derdeklassers (die zijn op 30 juni pas aan de beurt), wél door kinderen tot en met twaalf jaar. Verdeeld over vier categorieën nemen ruim twintig jeugdljeppers van de afdelingen It Heidenskip, Winsum, Burgum en Buitenpost het tegen elkaar op. ,,Plus in pilot mei in lytsere skâns foar jongere bern, wêryn’t no mar ien famke meidocht”, vertelt Ette-Frits Veenstra, voorzitter van Ljeppersklup Buitenpost.

Hoewel lang niet iedereen na een sprong droog over komt, voert de lach deze middag de boventoon. ,,Logysk”, vindt Veenstra. ,,It wie alwer fiersten te lang lyn dat soks koe. Wy binne superbliid dat wy springe meie en doe’t it bûn sei dat it koe, wiene wy der ek samar klear foar. De earste wedstriid soe yn Winsum wêze, mar om’t sy dêr de nije skânsen noch net klear hawwe, dogge wy hjoed de iepening.”

Publieksverbod

Een van de coronamaatregelen waar voorlopig nog wel rekening mee gehouden dient te worden is het verbod op publiek. ,,En dus hâlde wy ús dêr sa goed as mooglik oan”, zegt Veenstra. Dat zoiets bij een openbaar terrein als de fierljepaccomodatie in Buitenpost moeilijk te handhaven valt, ligt volgens hem aan het ontbreken van omheining en een toegangspoort. ,,Je kinne minsken dy’t hjir efkes del rinne mei de hûn, net fersykje om fuort te gean.”

Even verderop kijkt Albert Bouwstra naar de verrichtingen van zijn zoon Jorrit (11). De inwoner van Reduzum is als rij-ouder uitgezonderd van het publieksverbod, waardoor hij toch aan de rand van het zandbed mag gaan zitten. ,,Dêr ha ’k mar gelok mei”, zegt hij desgevraagd. ,,Wy hawwe hjir famylje yn de buert wenjen en normaal sprutsen hie ik harren wol efkes frege om ek sjen te kommen. Dat soks no net kin is spitich, mar gjin ramp. Jorrit is al lang bliid dat hy wer springe kin. Hy hie der hiel bot nocht oan doe’t wy fan ‘e moarn yn de auto stapten.”

39 jeugdkaatsers

Een kleine veertig kilometer westelijker is in Oudebildtzijl minstens zoveel vreugde waarneembaar. De Schooljongens door elkaar loten A-klasse-partij die door kaatsvereniging De Kolk georganiseerd wordt, heeft 39 jeugdkaatsers naar het dorp geleid. ,,Elkenien genietet folop”, stelt voorzitter Jitse Porte.

Ook hier zit verspreid over de vele bankjes een kleine groep rij-ouders naar hun sportende kinderen te kijken. ,,Mar fierder bliuwt it rêstich”, zegt Porte. ,,Wy moatte in bytsje yn ‘e gaten hâlde dat der net te folle minsken komme en hawwe stikkers op de bankjes plakt, om har op de oardel meter ôfstân te wizen. Fierder wurde alle nammen by de yngong notearre.”

Ondanks dat Porte ,,hiel tefreden” met de opkomst is, wijst hij wel op een probleem waarmee typische zomersporten als kaatsen en fierljeppen dit jaar te maken hebben. ,,In soad bern dogge nammentlik ek oan fuotbaljen en no’t de KNVB dizze moanne de Regiocup organisearret, moatte sy kieze.” Erg? ,,Nee hear”, benadrukt de preses snel. ,,Mar ik hoopje dat alles yn 2022 wer normaal is. Dan kin elkenien dy’t dat wol, gewoan meidwaan, sûnder dat it byt mei har oare sport.”