Praktische invoering derde klasse wordt uitdaging, maar het Frysk Ljeppers Boun is klaar voor de start van uitgesteld seizoen

In de rubriek ‘De vooruitblik’ kijkt het Friesch Dagblad vooruit naar een evenement dat binnenkort plaatsvindt. Ditmaal aandacht voor de start van het uitgestelde fierljepseizoen. We belden met Frysk Ljeppers Boun (FLB)-voorzitter Etty Kramer-Spriensma.

Etty Kramer-Spriensma, sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun (FLB)

Etty Kramer-Spriensma, sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun (FLB) Foto: Simon Bleeker

Hoi Etty, dêr wie it langferwachte berjocht dan: it fierljepseizoen set op 30 juny útein foar de earsteklassers en de jongerein oant en mei tolve jier meie twa en in heale wike earder alwer los. Bliid mei nim ik oan?

,,Jawis. Wy hiene hope dat wy wat earder begjinne mochten, mar hawwe ús altyd oan de rjochtlinen fan it NOC*NSF konformearre. No’t it safier is, binne wy der klear foar.”

Hoe hawwe de ôfrûne moannen foar jimme as FLB-bestjoer west?

,,Dreech. De tarieding gie lykas by in normaal seizoen, mar al fluch blykte dat wy de earste wedstriden troch koroana útstelle moasten. Sûnt dat momint sieten wy yn de wachtstân. Oant foarige wike dúdlik waard dat der fan 30 juny ôf wierskynlik wer sportwedstriden foar folwoeksenen organisearre meie wurde. En foar jongerein hast fuortendaliks.”

Gie it dak derôf by de oankundiging fan de lêste ferrommingen?

,,Dat foel wol ta. Mar wy wiene wol bliid fansels. Yn fergeliking mei ferline jier kinne wy no twa wiken earder wer ljeppe. Hooplik wurdt it in moaie simmer.”

Wat is de grutste útdaging?

,,De praktyske ynfiering fan de tredde klasse. Dy is der nij by kommen om’t de twadde klasse-wedstriden ferline jier troch in oerskot oan ljeppers te lang duorren en soarget foar in in soad entûsjasme. Mar it betsjut ek dat der noch faker in berop op ferieningen, frijwilligers en de technyske kommisje dien wurde sil.”

En publyk, dat is wierskynlik earst noch net wolkom?

,,By de jongereinwedstriden oant 30 juny sowieso net. Wat dêrnei mooglik wurdt, is noch ûndúdlik. Mar springe sûnder publyk is wol ien fan de senario’s.”

Dat sil ek de reden wêze dat jimme de FK en NK lykas ferline jier nei septimber ta opskood hawwe, nim ik oan?

,,Kloppet. Wy ferlingje dêrmei ús seizoen, dat troch it útstel wat koarter wurden is. Dêrnjonken soe it moai wêze as wy tsjin dy tiid wat mear taskôgers ûntfange meie. Want de 250 fan foarich jier by de kampioenskippen wie wol hiel summier.”