Vrienden van Johannes Brandsma reageren op zijn overlijden: ‘Johannes wie in goudearlike jonge. In bettere keatser as Johannes haw ik noait sjoen’

De naam van de vrijdag overleden Johannes Brandsma is onlosmakelijk verbonden met die van Sake Saakstra en Piet Jetze Faber. Gedrieën ‘terroriseerden’ ze in de beginjaren tachtig met hun ‘totaalkaatsen’ de kaatsvelden.

Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Johannes Brandsma (vlnr) tijdens de verloren PC-finale van 1984.

Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Johannes Brandsma (vlnr) tijdens de verloren PC-finale van 1984. Foto: Archief LC

Saakstra: ,,As ik oan Johannes tink dan is it earste wurd dêr’t ik oan tink ‘fanatyk’. Dat stiet yn kontrast mei wat minsken fan him fûnen. Dy seagen in Pietje Bell, in nonsjalante man. Sjoch, as it net slagge dan slagge it net. Dan smookte er in sigaretsje, dronk in gleske bier en dêr gie er wer hinne. Mar op it fjild wie er like fanatyk as dat wy wiene. Miskien noch wol fanatiker. Net ien fan ús koe tsjin syn ferlies, mar De Brand al hielendal net. Hy gunde in oar fan alles, mar net de earste priis. Dy woe er sels hawwe.”