Voetbalvereniging Ternaard wil het 50-jarig jubileum van de club niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan vanwege corona

Heel veel reden om op voetbalgebied de vlag uit te doen is er de afgelopen jaren niet geweest bij Ternaard. De voetbalvereniging bestaat op 9 juni exact vijftig jaar en iedereen is gevraagd om op die jubileumdag de vlag uit te hangen.

Het sportcomplex De Bourfinne van Ternaard met als decor de Grote kerk, die dateert uit de zestiende eeuw.

Het sportcomplex De Bourfinne van Ternaard met als decor de Grote kerk, die dateert uit de zestiende eeuw. Foto: Ternaard

En in de avonduren is er voor leden, oud-leden en sponsoren de gelegenheid - rekening houdend met de beperkende maatregelen vanwege corona - om te klinken op dat heuglijke feit.

Van een groot feest is vooralsnog geen sprake, want begin dit jaar heeft de jubileumcommissie besloten het feest te verschuiven naar 2, 3 en 4 juni 2022. ,,Wy hiene in fariearre programma opsteld , mei in programma foar de bern. En mei as hichtepunt op sneon 5 juny de reüny en ek it oerlangjen fan it jubileumboek: 50 jier vv Ternaard”, zegt Marco Tilma, die als voorzitter ook nauw betrokken is bij de organisatie van de festiviteiten. ,,Wy wolle in feest hâlde sûnder beheiningen en sûnder konsesjes.”

Vlag uithangen

Om de datum van 9 juni niet onopgemerkt te laten passeren, heeft de jubileumcommissie opgeroepen die dag de vlag uit te hangen. Dat is medio 2019 voor het laatste gebeurd bij het kampioenschap van het vlaggenschip onder leiding van trainer Gerlof Kootstra in de vijfde klasse B. Veel plezier beleeft de club vanwege de uitbraak van de pandemie nog niet aan die promotie, maar dat gaat volgens Tilma zeker goedkomen. ,,De fjirde klasse is it nivo dêr’t wy mei dit team en dizze spilers ús plak hawwe en thúshearre.”

Het is pas de vijfde keer dat de vlag in top kan bij een kampioenschap van het eerste elftal. Dat gebeurt in het eerste decennium twee keer in de tweede klasse van de FVB en in het derde decennium twee keer in de eerste klasse van de FVB. De laatste keer in het seizoen 1995-’96, als de club het 25-jarige bestaan viert. Vervolgens duurt het liefst 23 jaar – tussentijds speelt het eerste elftal na promotie via de nacompetitie twee seizoenen (2010-2012) in de derde klasse B – alvorens de vijfde titel in de wacht kan worden gesleept.

,,Dat binne ek de hichtepunten, tegearre mei de ferhuzing nei ús sportpark De Bourfinne, ik tink sa’n 27 jier ferline”, zegt de38-jarige Marco Tilma, die tot 2016 in het jeugdbestuur zat en sinds 2019 voorzitter is van het hoofdbestuur. Ternaard telt thans 170 leden en heeft drie seniorenteams en één damesteam. In de jeugd is een samenwerkingsverband met Blija en Holwerd. ,,Dat is de takomst fan in doarpsferiening. Wy binne in doarp mei likernôch 1600 ynwenners. It is dan saak nei mooglikheden te sykjen en net ôf te wachtsjen.”

Banden aangehaald

In dat kader zijn ook de banden met de naburige clubs, naast Blija en Holwerd ook met Oostergo en Ropta Boys, aangehaald. ,, Wy komme alle moannen wolris in kear byinoar mei de fiif foarsitters. Dat is bysûnder”, vindt Tilma, die benadrukt dat het ook heel bijzonder is dat de club geen personele problemen kent. ,,Wy binne in sûne feriening en bestjoerlik hawwe wy gjin fakante posysjes. Wy binne in doarpsferiening mei in soad frijwilligers en dêr binne we tige bliid mei. En dy koesterje wy. Allegearre.”

Het jubileumboek is klaar, maar moet nog naar de drukker. Er is nog even tijd. Bijvoorbeeld om te klinken op het 50-jarige bestaan. ,,Wy hawwe gjin kroech mear en it doarpshûs is net sa faak iepen. De minsken kinne no yn de kantine telâne. Dan is it yn dizze tiid fan beheiningen fan belang foar de minsken. En dat de bern wer fuotbalje kinne.”

In de rubriek Jubileum zet het Friesch Dagblad jubilerende sportverenigingen in het zonnetje. Viert uw club binnenkort ook een feestje? Mail dan naar: sport@frieschdagblad.nl